Taking RISC-V to the next level!

IAR Embedded Workbench for RISC-V now released

Tools for Risc-V

Investment Case

Investment Case

IAR Systems är ett lönsamt företag med ett unikt erbjudande, en central roll i väletablerade partnernätverk och nya tillväxtmöjligheter.

IAR Systems är en världsledande leverantör av programvaruverktyg och tjänster för inbyggda system. Dessa verktyg och tjänster möjliggör utveckling av digitala produkter för drygt 46 000 kundföretag och 150 000 utvecklare, med stöd av en växande efterfrågan på digital teknik främst inom industriell automation, medicinteknik, telekommunikation, konsumentelektronik och fordonsindustri.

Efter att ha säkerställt viktiga strategiska partnerskap och samarbeten närmar sig IAR Systems nu nästa fas i sin utveckling. Detta handlar om att driva förändringen av branschen och etablera sig på en avsevärt större marknad för att därmed bli den föredragna programvarupartnern för branschledare när de positionerar sina inbyggda system för Internet of Things (IoT).

Ett lönsamt tillväxtföretag som driver förändringen i branschen

Tack vare ledande teknik har IAR Systems programvara en unik marknadsposition med ca 50 procent i marknadsandel på ett globalt plan. Företaget startades för mer än 35 år sedan och har kontinuerligt utvecklat och förfinat sina produkter för att möta kundernas efterfrågan. Huvudkontoret ligger i Uppsala men genom företagets globala räckvidd kan mer än 95 procent av omsättningen hänföras till marknader utanför Norden. Den anpassningsbara affärsmodellen omfattar försäljning av flexibla nyttjanderättslicenser för tillgång till den helägda programvaran IAR Embedded Workbench, vilket möjliggör nära kundrelationer, hög kundlojalitet med ca 95 procent återkommande kunder och jämna intäktsströmmar. Den 35-åriga kärnverksamheten har varit en språngbräda mot större och växande marknader. Detta är bevisat genom företagets exklusiva royaltybaserade avtal med den världsledande processortillverkaren Renesas Electronics. Det är även bevisat genom den gemensamma visionen och samarbetet med Secure Thingz som inleddes under 2018, och utökar den möjliga marknaden betydligt, från enbart produktutveckling till ett tillhandahållande av tjänster, tillverkning och produkthantering.

Överlägsen teknik med nya patenterade tillskott

I en allt mer digitaliserad värld är den programvara som IAR Systems erbjuder en förutsättning för att utveckla smarta produkter. Digitala produkter finns i alla branscher – från konsumentelektronik, medicinteknik och sjukvård, till tillverkningsindustri och fordonsindustri. Alla smarta produkter har ett inbyggt system som styrs av en eller flera processorer. Utvecklaren behöver en programvara för att kunna programmera in instruktioner i processorn som ska styra den smarta produkten. IAR Systems programvara IAR Embedded Workbench hjälper utvecklare att programmera dessa processorer så att de fungerar och fyller sin funktion i det inbyggda systemet. De viktigaste konkurrensfördelarna är följande:
1. IAR Systems erbjuder ett unikt produktsortiment bestående av en komplett verktygskedja för produktutvecklare.
2. IAR Systems är fristående och stödjer därmed en rad olika processorarkitekturer, vilket innebär att kunderna kan välja just den programmeringsmiljö som passar deras behov, oavsett processor och projekt. På så sätt behöver inte kunderna låsa sig till en teknisk plattform, vilket ger en rad fördelar såsom exempelvis att det går att återanvända 70–80 procent av tidigare utvecklad kod. 3. IAR Systems levererar överlägsen kvalitet för att kunderna inte ska behöva kompromissa med produkternas prestanda, tillförlitlighet och användarvänlighet, samt att tiden från produkt till marknadslansering ska bli så effektiv som möjligt.
4. Genom förvärvet av Secure Thingz har IAR Systems utökat sitt erbjudande med en unik, patenterad teknik som bör uppfylla kundernas behov av att säkra immateriella tillgångar. Detta kan även bli en avgörande särskiljande faktor när det gäller att maximera marknadspotentialen inom säkerhet för inbyggda system.

Utbredningen av den digitala tekniken och IoT driver marknadstillväxt

Utbredningen av den digitala tekniken driver markna - den inom inbyggda system, mycket till följd av IoT. Så gott som alla branscher har enheter eller produk - ter som kan utvecklas ytterligare genom förbättrad kommunikation och anslutning. Marknaden har ett antal underliggande drivkrafter som alla tyder på att det senaste årtiondets stabila tillväxt inom branschen kommer att fortsätta. Faktorer som sannolikt påverkar IAR Systems tillväxt är följande:
1. Mycket drivet av IoT sker det en fortsatt ökning av antalet inbyggda system och av komplexiteten hos dessa system.
2. Efterfrågan är fortsatt hög på tillförlitliga och avancerade programvaruverktyg som ger en komplett utvecklingsplattform och effektiv hante - ring av tiden från produkt till marknadslansering.
3. Nya möjligheter inom fordonsindustrin i takt med allt mer avancerade fordon når marknaden.
4. Det finns en outnyttjad potential inom säkerhetslös - ningar för inbyggda system. Secure Thingz bedriver sin verksamhet som ett eget bolag, men drar nytta av IAR Systems världsomspännande sälj- och supportorganisation, och därmed dess stora och lojala kundbas. För att belysa marknadspotentialen förutspår ABI Research att säkerhetsmarknaden för inbyggda system kommer att växa snabbt, i takt med att andelen säkra IoT-produkter växer från dagens 4 procent till nära 20 procent år 2022.
5. Processorarkitekturen RISC-V kommer att utmana arkitekturen Arm, och där positionerar sig IAR Systems för att bli den ledande leverantören av programvara.

Engagerat team med förutsättningar att ta vara på tillväxtpotentialen 

IAR Systems globala organisation och stora passion för produktutveckling och teknik lockar till sig kompentenser och talanger i alla länder där företaget är verksamt. IAR Systems har under 2018 utökat sin ledningsgrupp med erfarenhet från höga befattningar hos ledande globala teknikbolag, något som understryker förmågan att ta tillvara på tillväxtpotentialen utan att för den delen kompromissa med organisationens välkända och serviceinriktade inställning. Medarbetarnas olika kulturella bakgrund, unika perspektiv och lokalkännedom är viktiga bidragande faktorer till den starka närvaro IAR Systems har över hela världen, något som gör att företaget kan möta kunderna på deras marknader. Genom att medarbetarna delar kunskaper och erfarenheter skapar IAR Systems de mest konkurrenskraftiga kundlösningarna.

© IAR Systems 1995-2019 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies