Taking RISC-V to the next level!

IAR Embedded Workbench for RISC-V now released

Tools for Risc-V

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. IARs aktie är noterad på NASDAQ Stockholm MidCap.

Kontroll och revision

Bolaget har en rad metoder för att kontinuerligt övervaka och kontrollera de risker som är förknippade med att uppnå bolagets mål. Styrelsen bistår ledningen med att identifiera och utvärdera de största riskerna som koncernens verksamhet innefattar. Externa revisorer utses av årsstämman för en period av ett år. Deloitte AB genom Erik Olin, har revisionsuppdraget fram till årsstämman 2019.

Redovisningsprinciper

IAR Systems Group AB:s koncernredovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisnings­lagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och International Financial Reporting Standards, IFRS, och IFRS IC-tolkningar sådana de antagits av EU för detaljerade upplysningar kring de redovisningsprinciper som tillämpas hänvisas till senaste årsredovisningen.

© IAR Systems 1995-2019 - All rights reserved.

We use cookies on this website to provide you with a better experience. You need to accept cookies to continue using this site. Cookies